0

Betaglucan và Hệ miễn dịch hoạt động như thế nào?

Beta 1,3D Glucan and the Immune System

 •  


  Normal, healthy levels of neutrophils usually only involve about 30-31% activity.
  Thông thường, mức độ khỏe mạnh của bạch cầu trung tính chỉ liên quan khoảng 30-31% hoạt động
   
  So, right now, almost 70% of your most abundant
  immune cell population isn’t really doing anything important.
  Vì vậy, ngay lúc này, gần 70% tế bào miễn dịch thực sự không làm việc gì quan trọng

  These cells are an essential part of your immune response.
  Những tế bào này là một phần thiết yếu trong phản ứng miễn dịch của bạn
   
  Wouldn’t it be nice to put this huge army of trillions of cells to good use?
  Sẽ tốt hay không nếu đưa đội quân hàng nghìn tỷ tế bào này vào sử dụng hữu ích?

  ..............................................................................................................................................


  WAKE THEM UP! HÃY THỨC TỈNH CHÚNG!
   
  Neutrophils are your #1 immune cell in numbers,
  but it takes the worst invader, fungus, to really turn them on.
  Bạch cầu trung tính là tế bào miễn dịch #1 trong tổng số, nhưng nó đẩy lùi yếu tố xâm lấn tồi nhất, nấm, và thực sự tác động lên chúng.
   
  This is where Beta 1,3D Glucan derived from Baker’s Yeast fits into the big picture. 
  Đây là lúc Beta 1,3D Glucan có nguồn gốc từ men Baker phù hợp cho toàn bộ hệ thống miễn dịch

   
   


  The digested Beta 1,3D Glucan binds
  to specific receptor sites on immune cells. 
  Beta 1,3D Glucan được hấp thu liên kết đến các vị trí thụ thể cụ thể trên hệ thống miễn dịch
   
  Now they are alert and attack and destroy foreign invaders! 
  Bây giờ chúng đã thông báo, tấn công và phá hủy các yếu tố xâm phậm ngoại lai
  Neutrophils aren’t the only immune cells to benefit from Beta 1,3D Glucan. Macrophages, NK cells, and Eosinophils also have receptor sites for Beta 1,3D Glucan.
  All of these cells together make up 75-80% of your total immune army!
  Bạch cầu trung tính không phải là tế bào duy nhất được hưởng lợi từ Beta 1,3D Glucan. Đại thực bào, tế bào NK và bạch cầu ái toan cũng có các vị trí thụ thể cho Beta 1,3D Glucan
  Tất cả các tế bào này sẽ tạo nên 75-80% tổng số tế bào miễn dịch của bạn!
   
  ..................................................................................................................................

  What if there isn’t a receptor site
  for Beta 1,3D Glucan?
  Điều gì sẽ xảy ra nếu không có các vị trí thụ thể cho Beta 1,3D Glucan?
   
  Glad you asked! Rất vui vì bạn đã hỏi câu này!
  An immune cell doesn't need a receptor site to benefit from Beta 1,3D Glucan.
  Tế bào miễn dịch không cần có vị trí thụ thể để được hưởng lợi từ Beta 1,3D Glucan
   
  In fact, there are a lot of other cells and important parts
  of the immune response Beta 1,3D Glucan helps too!
  Trên thực tế, có rất nhiều tế bào và các bộ phận quan trọng khác của hệ miễn dịch cần Beta 1,3D Glucan giúp đỡ!
  By activating your key innate immune cells with Beta 1,3D Glucan, the following parts of the immune system indirectly benefit:
  THE FACTS – THỰC TẾ
   
  What is Beta 1,3D Glucan? Beta 1,3D Glucan là gì?
  Beta 1,3D Glucan is a natural extract of Baker’s yeast known for its ability to modulate the immune system for superior performance and balance. 
   
  Beta 1,3D Glucan là một chiết xuất tự nhiên của men Baker được biết đến với khả năng điều chỉnh hệ thống miễn dịch để có hiệu suất và sự cân bằng vượt trội.
   
  Backed by over 50 years of published research, it is unlike other immune supplements that simply stimulate or change the immune response in unnatural ways.
   Được hỗ trợ bởi hơn 50 năm nghiên cứu đã được xuất bản, nó không giống như các chất bổ sung miễn dịch khác chỉ đơn giản là kích thích hay điều biễn miễn dịch theo những cách không tự nhiên.
   
  Why should I take Beta 1,3D Glucan? Tại sao tôi nên dùng Beta 1,3D Glucan
  The immune system is our first and only defense, and Transfer Point’s Beta 1,3D Glucan has not only been shown to maintain healthy immune cell population, but also increase the ability of immune cells. 
   
  Hệ thống miễn dịch là cơ quan bảo vệ đầu tiên và duy nhất của chúng ta, Transfer Point’s Beta 1,3D Glucan không chỉ được chứng minh là duy trì tổng số tế bào miễn dịch mà còn làm tăng khả năng của các tế bào miễn dịch.
   
  The result? A balanced immune response working at its best, without harmful stimulation or side effects.
  Kết quả? Đáp ứng cân bằng miễn dịch tốt nhất, không có kích thích có hại hoặc tác dụng phụ.
   
  How much Beta 1,3D Glucan should I take?
  Tôi nên dùng bao nhiêu Beta 1,3D Glucan
   
  That depends on how much you want to support your immune response. 
  Điều đó phụ thuộc vào mức độ bạn muốn hỗ trợ cho hệ thống miễ dịch của mình
   
  Your immune system consists of trillions of cells working to keeping you pathogen-free, and about two thirds are phagocytes. Phagocytes are responsible for the front line defense of your immune response.
  Hệ thống miễn dịch của bạn bao gồm hàng nghìn tỷ tế bào hoạt động để giữ cho bạn không có mầm bệnh và khoảng 2/3 là tế bào thực bào. Thực bào chịu trách nhiệm bảo vệ tuyến đầu phản ứng miễn dịch của bạn.
   
  In the average person, only 31% of these phagocytes are active. 
  Trên 1 người bình thường, chỉ khoảng 31% thực bào là hoạt động.
   
  By taking Transfer Point's Beta Glucan you can significantly increase your amount of immune activity. All of those extra active cells add up to a stronger immune response, which keeps you healthier!
  Bằng việc sử dụng Transfer Point's Beta Glucan bạn có thể tăng đáng kể khả năng miễn dịch của mình. Tất cả các tế bào hoạt động thêm đó sẽ làm cho phản ứng miễn dịch mạnh hơn, giữ cơ thể bạn khỏe hơn.
   
  How do other supplements compare to Transfer Point's Beta 1,3D Glucan?
  Làm thế nào để so sánh các thực phẩm bổ sung khác với Transfer Point’s Beta 1,3D Glucan?
   
  Research proves that purity matters when it comes to biological activity.
  Nghiên cứu chứng minh rằng độ tinh khiết quan trọng khi nói đến hoạt tính sinh học
   
  Transfer Point, Inc. is the only company to offer a Beta glucan supplement with a minimum purity of 85% Beta 1,3D Glucan content.
  Transfer Point, Inc là công ty duy nhất cung cấp chất bổ sung Beta glucan với độ tinh khiết tối thiểu hàm lượng 85% Beta 1,3D Glucan.
   
  Our Beta 1,3D Glucan has significantly outperformed all other immune supplements tested in numerous published research articles, including the Journal of Medicinal Foods, Open Glycoscience, and the Journal of the American Nutraceutical Association. In addition to published research, our manufacturer supports ongoing biological activity comparisons through the University of Louisville to ensure we continue to provide the most effective immune supplement available.
   
  Beta ,3D Glucan của chúng tôi vượt trội hơn đáng kể so với các thực phẩm bổ sung tăng cường miễn dịch khác đã được thử nghiệm trong nhiều bài báo nghiên cứu đã xuất bản, bao gồm Tạp chí thực phẩm thuốc, Khoa học kỹ thuật mở, và Tạp chí của Hiệp hội dinh dưỡng Hoa Kỳ.
   
  To date, over 50 brands of immune supplements, including other brands of Beta glucan, have been tested. So far, none have even come close to unleashing immune ability as much as Transfer Point’s Beta 1,3D Glucan.
   
  Cho đến nay, có hơn 50 nhãn hiệu thực phẩm bổ sung tăng cường miễn dịch, bao gồm các nhãn hiệu khác của Beta glucan, đã được thử nghiệm. Cho đến nay, chưa có sản phẩm nào  đạt được khả năng miễn dịch  nhiều như Transfer Point’s Beta 1,3D Glucan.
   
  Does Beta 1,3D Glucan contain simple sugar or gluten?
  Beta 1,3D Glucan có chứa đường đơn hay gluten không?
   
   
  No. Beta 1,3D Glucan is a long chain polysaccharide classified as a fiber; gluten is a protein and is not found in yeast. You can rest assured Glucan 300® is gluten-free, all-natural, non-GMO, and vegan-friendly.
  Không. Beta 1,3 D Lucan là 1 phân tử polysaccharide chuỗi dài được phân loại như 1 chất xơ; gluten là 1 protein và không tìm thấy trong nấm men. Bạn có thể yên tâm Glucan 300®  không chứa gluten, hoàn toàn tự nhiên, không có chất biến đổi gen, và thân thiện với người ăn chay. 
   
   
  Is Beta 1,3D Glucan safe? Beta 1,3D Glucan có an toàn không?
   
  Yes, sourced from what is commonly known as Baker’s yeast, our Beta 1,3D Glucan has a G.R.A.S. rating from the FDA (there can be no known toxicity to achieve this rating). Extensive research from prestigious universities shows Beta 1,3D Glucan is well tolerated even at extremely high doses.
   
  Có, nguồn gốc từ 1 loại thông thường được biết đến là men Baker, Beta 1,3D Glucan của chúng tôi đạt chứng nhận G.R.A.S đánh giá từ FDA ( để xếp thứ hạng này phải là sản phẩm không có độc tính).Những nghiên cứu sâu rộng  từ các trường Đại học danh tiếng cho thấy Beta 1,3 D Glucan được dung nạp tốt ngay cả với liều cực cao. 
   
  I am allergic to yeast, can I still take Beta 1,3D Glucan? Tôi bị dị ứng với men, tôi có thể vẫn dùng Beta 1,3D Glucan được không?
   
  Yes, although derived from Baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae), our Beta Glucan is purified to the most stringent quality standards yielding a final product containing over 85% Beta 1,3D Glucan complex and does not contain enough yeast proteins to cause an allergic reaction.
   
  Có, mặc dù có nguồn gốc từ men Baker ( Saccharomyces cerevisiae), Beta Glucan của chúng tôi được tinh chế theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất để tạo ra sản phẩm cuối cùng chứa tối thiểu hơn 85% Beta 1,3D Glucan phức hợp Beta 1,3D Glucan và không chứa đủ protein men để gây phản ứng dị ứng.
   
  Highly Purified is Best Độ tinh khiết cao nhất là tốt nhất
   
  The purity of a Beta 1,3D Glucan product is a very important consideration. The purer it is, the better it works (a lot better). Transfer Point is the only company to offer the highest purity Beta 1,3D Glucan available. Published research from the University of Louisville includes several leading Beta Glucan's and their effects on immune function; Transfer Point’s Beta 1,3D Glucan at a dose of 2 mg/kg outperformed every other Beta Glucan at 32 mg/kg!
  Độ tinh khiết của sản phẩm Beta 1,3 D Glucan là 1 yếu tố rất quan trọng. Nó càng tinh khiết, nó càng hoạt động tốt hơn ( tốt hơn nhiều).  Transfer Point là công ty duy nhất cung cấp Beta 1,3 D Glucan có độ tinh khiết cao nhất hiện nay. Nghiên cứu được công bố từ Đại học Louisville bao gồm 1 số Beta Glucan hàng đầu và những ảnh hưởng của chúng lên chức năng miễn dịch; Transfer Point’s Beta 1,3D Glucan ở liều 2 mg/kg tốt hơn tất cả các Beta Lucan khác ở liều 32mg/kg.
   
   

AMV Group
AMV Vaccin
Safpo
Potec
Fzstex
AMV Diagnostic
AMV Pharmaceutical
AMV Centical
AMV Holimco
AMV Minh Long
Đức Minh Medical
AMV Branch
PharMaket